۶۰ سال است که صنعت لپه سازی با تولید مواد ارزشمند غذایی در شهرستان آذرشهر فعالیت دارد. تعداد کارخانه های لپه سازی آذرشهر ۱۸۰ واحد بوده و نزدیک به ۱۵درصد جمعیت این شهرستان به شکل مستقیم و غیرمستقیم در امر تولید و توزیع لپه اشتغال دارند. یکی از توزیع کنندگان مهم لپه حبوبات دستچین عبادی می باشد که بهترین نوع لپه آذرشهر و سایر حبوبات را بصورت عمده در اسرع وقت و بدون واسطه به قیمت بازار لپه آذرشهر به تمام نقاط کشور ارسال می کند.